A dokumentua - MEMORIA

AURKIBIDEA

A DOKUMENTUA. MEMORIA (pdf-irudia.jpg, 1.5 Mb)

1. KAPITULUA: SARRERA ETA IRIZPIDE OROKORRAK (pdf-irudia.jpg, 35.3 Kb)

  1.1.- AURREKARIAK

  1.2.- INDARREAN DAUDEN ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO BEHARRA ETA AUKERA JUSTIFIKATZEA

  1.3.- MARKO LEGAL BERRIA

  1.4.- LURRALDE ANTOLAMENDUKO PLANAK

         1.4.1.- Deba Garaiko Lurralde Plan Partziala

         1.4.2.- Jarduera Ekonomikoetarako Lurraren Lurralde Plan Sektoriala

  1.5.- BIZITOKI ESKAINTZA LAAren (Lurraldearen Antolamendu Artezpidearen) ARABERA KUANTIFIKATZEA

         1.5.1.- Biztanleriaren Garapena eta Aurreikuspen Demografikoa

         1.5.2.- Etxebizitza beharrak eta Egoitza Eskaintza kuantifikatzea

2. KAPITULUA: BERRIKUSTEKO DAUDEN ARAU SUBSIDIARIOEN HIRIGINTZA GARAPENA ETA KUDEAKETA  (pdf-irudia.jpg, 31.8 Kb)

  2.1.- SARRERA

  2.2.- BIZITOKIAREN GARAPENA

  2.3.- INDUSTRIAREN GARAPENA

3. KAPITULUA: PLANEAMENDUAREN BERRIKUSKETAREN HELBURUAK (pdf-irudia.jpg, 25.3 Kb)

  3.1.- SARRERA

  3.2.- ESKU HARTZEKO PROPOSATURIKO HELBURU OROKORRAK

         3.2.1.- Lehen helburua: Bizitokiaren hazkundea

         3.2.2.- Bigarren helburua: Jarduera Ekonomikoetarako lurra

4. KAPITULUA: LURRALDEAREN ANTOLAMENDU OROKORRA  (pdf-irudia.jpg, 41.4 Kb)

  4.1.- HIRIGINTZA GARAPENEKO EGITURA OROKORRAREN DESKRIBAPENA. LURRAREN KALIFIKAZIO OROKORRA UDAL EREMUAN

         4.1.1.- Sarrera. Kalifikazio Orokorraren Sistematizazioa

  4.2.- OINARRIZKO ERABILERETARAKO ETA OROKORRETARAKO EREMUAK

         4.2.1.- Bizitoki Erabileretarako Eremuak

         4.2.2.- Etxebizitza Publikoen Kokapena

         4.2.3.- Industria Erabileretarako eremuak

         4.2.4.- Nekazaritza eremuak eta erabilerak

  4.3.- SISTEMA OROKORRAK

         4.3.1.- Komunikazioen Sistema Orokorra

         4.3.2.- Eremu Libreen Sistema Orokorra

         4.3.3.- Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorra

         4.3.4.- Ibai ibilguen Sistema Orokorra

         4.3.5.- Zerbitzuko Azpiegituren Sistema Orokorra

5. KAPITULUA: ERAIKI EZIN DEN LURRAREN ANTOLAMENDUA  (pdf-irudia.jpg, 30.7 Kb)

  5.1.- NEKAZARITZA INGURUAREN ANTOLAMENDUARI BURUZKO EZAUGARRI NAGUSIAK

  5.2.- ANTOLAMENDUAREN HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK

         5.2.1.- Baso-Erreserba Eremua

         5.2.2.- Erabilera Publikoko Mendiak

         5.2.3.- Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Erreserba Eremua

         5.2.4.- Artzaintza eremua. Mendiko larreak

         5.2.5.- Babes Bereziko Basoko Nekazaritza eta Abeltzaintza eremua

         5.2.6.- Babes Bereziko Baso Eremua

         5.2.7.- Harrobiak eraikitzeko eremua

6. KAPITULUA: KOMUNIKAZIOEN SISTEMA (pdf-irudia.jpg, 23.2 Kb)

  6.1.- OINARRIZKO SAREA. JARDUERA PROPOSAMENAK

  6.2.- BARNEKO BIDE SAREA. JARDUERA PROPOSAMENAK

  6.3.- OINEZKOENTZAKO BIDEEN SAREA

  6.4.- TRENBIDE SAREA

  6.5.- BIDEGORRIEN SAREA

7. KAPITULUA: ZERBITZUEN AZPIEGITURA SISTEMA  (pdf-irudia.jpg, 25.2 Kb)

  7.1.- ZERBITZUEN AZPIEGITURA SISTEMA OROKORRA

  7.2.- EDATEKO URAREN SAREA

         7.2.1.- Hornidura Sarea

         7.2.2.- Edateko Uraren Banaketa

  7.3.- SANEAMENDU SAREA

         7.3.1.- Ur Beltzen eta Unitarioen Saneamendu Sarea

         7.3.2.- Ibaiko Uren Saneamendu Sarea

  7.4.- ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ARGIZTAPENAREN SAREA

         7.4.1.- Energia Elektrikoaren ekoizpena

         7.4.2.- Energia Elektrikoa garraiatzeko sarea

         7.4.3.- Banaketa sarea

         7.4.4.- Argiztapen Publikoaren sarea

8. KAPITULUA: LURRAREN SAILKAPENA  (pdf-irudia.jpg, 16.7 Kb)

  8.1.- SARRERA. LURRAREN SAILKAPENA ETA PLANEAMENDUAREN ETA JARDUERAREN ERREGIMENA. KONTZEPTUEN DEFINIZIOA

  8.2.- HIRI LURRA. MUGAKETA

  8.3.- ERAIKITZEKO LURRA

  8.4.- ERAIKI EZINEZKO LURRA

9. KAPITULUA: ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO PLANEAMENDUA ETA KUDEAKETA  (pdf-irudia.jpg, 18.8 Kb)

  9.1.- SARRERA

  9.2.- HIRI LURREKO PLANEAMENDUA ETA JARDUERA

  9.3.- ERAIKITZEKO PREST DAGOEN LURRERAKO PLANEAMENDUA ETA JARDUERA

  9.4.- MENDEKO PLANEAMENDUA ETA SISTEMA OROKORRAK GARATZEKO JARDUERA

         9.4.1.- Gauzatu Beharreko Sistema Orokor Berriak Ezartzea

  9.5.- BANAKETA EREMUAK ETA APROBETXAMENDU TIPOA

10. KAPITULUA: PLANEAMENDUKO ZIFRAK  (pdf-irudia.jpg, 54.6 Kb)

  10.1.- HIRIGINTZA EREMUEN TAULA

  10.2.- BIZITOKI ERABILEREN TAULA

  10.3.- BIZITOKI ERABILEREN TAULA (TOKIKO EKIPAMENDU SISTEMAK)

  10.4.- INDUSTRIA ERABILEREN TAULA

  10.5.- INDUSTRIA ERABILEREN TAULA (DIRU KOPURUAK)

11. KAPITULUA: 1. Eranskina. FINANTZA EKONOMIAREN AZTERKETA  (pdf-irudia.jpg, 17.6 Kb)

  11.1.- JARDUERA IRIZPIDEA

  11.2.- 1995-2004 ALDIKO INBERTSIOAK

  11.3.- 2005-2014 EKITALDIRAKO AURREIKUSITAKO INBERTSIOA

  11.4.- ETORKIZUNERAKO BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA