Euskara Departamenduak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Diru-laguntzen oinarriak

2022ko deialdia

Iragarkia 2022ko ekainaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (108 zenb).

Diru-laguntza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630174)

Dirulaguntza lerroak:

.- Errotuluak, irudi korporatiboa eta web gunea euskaraz jartzen dituzten entitateei dirulaguntzak.
.- Euskara ikasteko dirulaguntzak.
.- «TicketBAI» fakturazio sistemarako euskarazko softwarea erosteko dirulaguntzak.

 

Onuradunen zerrenda

Ebazpena 2022ko abuztuaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (150 zenb.) argitaratu da.

Likidazioa eta bigarren ordainketa