Boletín Informativo - COVID-19 - del Departamento de Socioeconomía

SALBUESPENEZKO NEURRIAK
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

BERRIA Dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak covid-19ak eragindako osasun krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta - LANBIDE

 • Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
  • Autonomotako kuotak.
  • Negozio-lokalen errentamendua.

NOVEDAD Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 - LANBIDE

 • Gastos subvencionables:
  • Las cuotas de autónomos.
  • El arrendamiento de local de negocio.
BERRIA  Oñatiko Udaleko COVID-19 Neurri Ekonomikoen Mahaiak hartutako neurriak. 2020/04/08 NOVEDAD  Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Oñati en la Mesa de Medidas Económicas COVID-19. 2020/04/08
BERRIA  COVID-19: Turismo sektoreko autonomoentzako eta ETEentzako laguntza - Gipuzkoako Foru Aldundia. NOVEDAD COVID-19: Apoyo a autónomos y pymes del sector turismo -  Diputación Foral de Gipuzkoa.

GOGORATU  Industria Digitala COVID-19. ETEei telelana ezartzeko premiazko laguntzak - SPRI

RECUERDA  Industria Digitala COVID-19. Ayudas urgentes a las pymes para la implantación de teletrabajo y su consultoría - SPRI
Covid-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurriak. Gipuzkoako Foru Aldundia - Ogasuna.  Medidas fiscales derivadas de la crisis sanitaria de Covid-19. Diputación Foral de Gipuzkoa - Hacienda
GOGORATU Jarduera eteteagatiko ezohiko prestazioa autonomoentzat - Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones. RECUERDA Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónom@s - Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones.
GOGORATU Aldi baterako lan erregulazioko espedienteak (ABEE) - Eusko Jaurlaritza. RECUERDA  Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) - Gobierno Vasco
 • Enpresentzako Gizarte Segurantzako kotizazioen karga arintzea: Enpresa txikientzat %100 eta 50< langileko enpresak %75.
 • Langileentzat langabezia prestazioa: Kotizazio oinarriaren %70 lehen sei hilabetetan eta %50 zazpigarren hiletik aurrera.
 • Galdera eta erantzunak.
 • Espedienteak tramitatzeko.
 • Para las empresas exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social: Pequeñas empresas %100 y empresas 50< trabajadores/as %75.
 • Prestación de desempleo para trabajadores/as: 70% de la base reguladora los primeros seis meses y 50% a partir de séptimo mes.
 • Preguntas y respuestas.
 • Tramitación de expedientes.
GOGORATU Covid-19 Maileguak  eta Gabealdia. Eusko Jaurlaritza eta Elkargi SGR.
GOGORATU Kreditu Ofizialerako Institutoa. RECUERDA Instituto de Crédito Oficial
   
PROGRAMAK
PROGRAMAS
GOGORATU INPLANTALARIAK programa. Telelana autonomoetan eta ETEetan berehala ezartzeko eta aholkularitza emateko zerbitzua - SPRI. RECUERDA Programa INPLANTALARIAK. Servicio de asesoramiento e implantación inmediata de teletrabajo en autónomos y pymes de Euskadi - SPRI.
BESTE BATZUK
OTROS
BERRIA Lan jarduera, enplegu eta laguntza ekonomikoei buruzko informazioa errazteko web plataforma - Gipuzkoako Foru Aldundia. NOVEDAD Plataforma web para facilitar información sobre las medidas y ayudas para la actividad económica y el empleo - Diputación Foral de Gipuzkoa.
GOGORATU  Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Dekretua-Legea. Arlo sozial eta ekonomikoko presazko neurri osagarriak. RECUERDA Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo . Medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico. 
Autonomoentzako laguntza neurriak
 • 19. artikulua. Hipoteka zorraren atzerapena
 • 34. artikulua. Gizarte Segurantzako kotizazio sozialen luzapena.
 • 35. artikulua. Gizarte Segurantzarekiko zorren  atzerapena
 • 42. artikulua. Autonomo eta enpresentzako elektrizitate-hornidura kontratuen malgutzea.
 • 43. artikulua. Gas naturalaren hornidura kontratuak malgutzea.
 • 44. artikulua. Elektrizitate, gas natural eta petroliotik eratorritako produktuen fakturak etetea.
Medidas de apoyo a los autónomos
 • Artículo 19.  Moratoria de la deuda hipotecaria.
 • Artículo 34. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
 • Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
 • Artículo 42. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.
 • Artículo 43. Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.
 • Artículo 44. Suspensión de las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo.
GOGORATU 8/2020 Errege Dekretua -Legea, martxoaren 17koaSalbuespenezko lan-neurriei buruzko gida - Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones. RECUERDA Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Guía sobre medidas laborales excepcionales. - Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones.
GOGORATU Gipuzkoako Bazkundearen ekimena gertuko merkataritzari laguntzeko. RECUERDA Iniciativa de Cámara de Gipuzkoa para apoyar al comercio local.
GOGORATU Merkataritzari buruzko kontsultak eta galderak - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. RECUERDA Consultas y preguntas frecuentes sobre Comercio - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.